Rady

Tam, kde je to možné, vyřídí náš pohřební ústav  formality za Vás, ale některé záležitosti musí objednatel pohřbu vyřídit osobně. Proto zde poskytujeme několik užitečných rad.
 

Postup ihned po úmrtí 

Při úmrtí doma je nezbytné zavolat lékaře.  Lékař zesnulého prohlédne a vystaví "List o prohlídce zemřelého", který si ponecháte u sebe. Poté zavoláte NONSTOP LINKU 602 210 601 naší pohřební služby, na území Prahy přijíždí obvykle do 30 až 60 minut a při odvozu zesnulého se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění zákona 67/2006 Sb..  Našim zaměstnancům předáte " List o prohlídce zemřelého" a naše pohřební služba jej odevzdá příslušným institucím. 

Při úmrtí v nemocnici, léčebně apod. Vás toto zařízení vyrozumí. 
 

Pro objednání pohřbu se dostavte do některé z našich kanceláří.

Doklady pro vyřízení pohřbu

  • Občanský průkaz zesnulého,  občanský průkaz objednatele pohřbu.
  • Rodný nebo oddací list zesnulého
  • U zemřelých dětí do 15 let jeho rodný list a OP obou rodičů
Doklady pro vyřízení pohřbu nemusí mít objednavatel s sebou při objednávce pohřbu. Lze dodat kdykoliv později. 
 

Šaty pro zesnulého 

Pro zesnulého budeme potřebovat oděv, ve kterém bude pohřben. Pokud toto není z jakéhokoli důvodu možné, oblékneme jej do rubáše námi dodaného. 
Oblečení pro zesnulého od Vás převezmeme  v naší kanceláři při objednání pohřbu.
 

Pohřeb

Na pohřeb - do čekárny pro pozůstalé se dostavte 30 minut před začátkem obřadu, kde se domluvíte s obřadníkem na průběhu obřadu a výběru písní, popřípadě s řečníkem na formě proslovu. Zkontrolujte si, prosím, správnost jména, popřípadě i titulu zemřelého, uvedeného na tabulce v obřadní síni. Identifikace zemřelého je možná 30 minut před začátkem obřadu, pokud jsou splněny hygienické podmínky. 
 

Vydání urny

Urna bude připravena k vyzvednutí za dva dny po zpopelnění v krematoriu, které je vyznačeno na dokladu pro vydání urny, který obdržíte při sjednání pohřbu. Uložení urny v krematoriu je dva měsíce od data zpopelnění bezplatné, za každý započatý měsíc je účtován paušální poplatek podle ceníku krematoria. Datum rozptylu, uložení, případně převoz urny domluvíte na příslušné správě hřbitova. 
 

Občanský průkaz a úmrtní list

Občanský průkaz zemřelého jste odevzdali při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude předán s listem o prohlídce zemřelého na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů matrika vypíše list úmrtí. Pokud byly spolu s OP přiloženy kopie rodného nebo oddacího listu zemřelého, podle nichž si matrika může ověřit správnost údajů v OP, zasílá úmrtní list asi za čtyři týdny po pohřbu na adresu objednavatele pohřbu. 
 

Pozůstalostní řízení provádí Obvodní(okresní) soud v místě bydliště zemřelého prostřednictvím příslušného notáře, který dědice písemně vyzve k řízení o dědictví. 

Důchod

Žádosti o vdovské důchody vyřizuje Pražská nebo okresní správa sociálního zabezpečení. Žádost o vdovský, ev. sirotčí důchod po zemřelém, který byl pracující, sepisuje jeho zaměstnavatel. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry.

 

Nárok na volno při pohřbu

Při vyřizování pohřbu máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:
  • Tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
  • Dva dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti

Potvrzení, které předložíte zaměstnavateli, Vám vystavíme u nás.

(Příslušné právní předpisy - přesné znění:

Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
7. Úmrtí
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na
a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.)

 

Státní příspěvek - pohřebné

- je vypláceno podle zákona 117/1995 Sb. § 47

Podmínky nároku na pohřebné

(1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb
a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte,
jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3) na území České republiky.

(2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a).(Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Státní příspěvek (pohřebné), který činí v současné době 5 000 Kč. V případě splnění podmínek se o pohřebné  žádá na kontaktních místech systému státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti je nutné předložit úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu (potřebné formuláře dostanete v místě, kde žádáte o pohřebné). Nárok je nutno uplatnit nejpozději do jednoho roku ode dne pohřbení.

Nárok na pohřebné má objednavatel pohřbu.

 

Názvosloví

Rozloučení bez obřadu - zesnulý je převezen do krematoria, kde proběhne kremace, popř. uložení do hrobu bez účasti příbuzných či přátel. 
 

Rozloučení s obřadem - zesnulý je převezen do krematoria, v určený den a hodinu probíhá rozloučení za účasti blízkých osob. 

Církevní smuteční obřad - probíhá v církevních zařízeních dle víry.

Pohřeb do země - uložení zesnulého do hrobu nebo hrobky. 

Rozptyl ostatků - provádí se na hřbitově na místě k tomu určeném. Hřbitov dle přání objednavatele pohřbu. 

Vsyp - popel se uloží do vyhloubené jamky (doma nebo na hřbitově) a přikryje se trávou nebo epitafní destičkou.